Privacybeleid Fondsenwerving

Direct Social Communications BV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 - hierna “DSC”) is een communicatiebureau dat non-profit organisaties helpt bij de opzet en realisatie van fondsenwervingscampagnes.

Hieronder leest u meer over onze activiteiten en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van fondsenwervingscampagnes voor onze partnerorganisaties.

Onze activiteiten
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Externe dienstverleners
Welke rechten heeft u?
Onze contactgegevens
Aanpassingen aan ons privacybeleid

Onze activiteiten

Non-profit organisaties kunnen hun doelen enkel realiseren mits ze beschikken over de nodige middelen. Daarom rekenen ze op giften van bedrijven, van andere organisaties en van individuen.

Het is voor deze organisaties dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek aan te spreken bij de realisatie van hun projecten en fondsenwervingscampagnes. Daarom maken veel organisaties gebruik van professionele bureaus zoals DSC. Wij organiseren fondsenwervingscampagnes voor deze organisaties en zorgen voor de opvolging ervan. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat de donateur namens de betrokken organisatie een fiscaal attest ontvangt indien hij daar recht op heeft.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Als dienstverlener verwerken wij persoonsgegevens namens onze klanten. Dit zijn de gegevens van donateurs en prospecten die gebruikt worden voor het opzetten en het opvolgen van fondsenwervingscampagnes.

Verder verwerken wij ook persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer iemand een gift heeft gedaan voor een organisatie die met ons samenwerkt, kunnen de aanspreektitel, de naam, het adres en de giftgegevens van die persoon ook verstrekt worden aan DSC. De betrokken donateurs worden daar natuurlijk op voorhand van geïnformeerd door de betrokken vereniging.

Wij verwerken deze gegevens dan in ons eigen bestand om toe te laten dat deze gegevens voor gelijke fondsenwervingsdoeleinden gebruikt kunnen worden door andere non-profit organisaties. Zo komt het dat wanneer u een gift doet voor een bepaalde organisatie, u ook door een andere organisatie gecontacteerd kan worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen. Indien u vervolgens een gift doet aan die organisatie, dan zullen uw gegevens in hun bestand opgenomen worden. Doet u géén gift, dan worden uw gegevens uiteraard niet opgenomen in het bestand van die organisatie.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan DSC is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat organisaties die zich inzetten voor goede doelen zich van fondsen kunnen voorzien ter behartiging van hun missie.

Soms krijgen wij ook adresbestanden van derden ter beschikking. Dit zijn bijvoorbeeld abonnees van kranten, tijdschriften of nieuwsbrieven, consumenten, leden van verenigingen, donateurs van organisaties die niet met ons samenwerken, deelnemers aan wedstrijden of enquêtes enz. Wij krijgen deze adressen dan voor eenmalig gebruik ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne van een organisatie.

Voor meer informatie over de betrokken derden of de lijst met organisaties die met ons samenwerken, kunt u contact met ons opnemen (zie “Onze contactgegevens”).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de fondsenverwervingscampagnes zijn aanspreektitel, naam, taal, geslacht, adres en de giftgegevens. Daarnaast kunnen wij ook het e-mailadres, de geboortedatum en andere informatie verwerken als de donateur die informatie vrijwillig bezorgt en toestemming geeft om die informatie te gebruiken voor campagnes en de opvolging ervan.

Het rijkregisternummer van een donateur kan verwerkt worden, indien dit nummer vrijwillig is  bezorgt en wordt enkel gebruikt voor het vermelden van het nummer op het fiscaal attest (wanneer de donateur daar recht op heeft).

Voor bepaalde fondsenwervingscampagnes worden de persoonsgegevens geselecteerd op basis van specifieke profielen zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Wij zorgen er ook voor dat de persoonsgegevens die wij verwerken, als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke, juist en volledig zijn. Indien betrokkenen of derden (bijvoorbeeld een bankinstelling of bpost) wijzigingen in persoonsgegevens van donateurs aan ons meedelen of aan organisaties die met ons samenwerken, dan worden deze aangepast in het bestand en worden de gegevens geactualiseerd.

Soms verrijken wij ook ons bestand of dat van klanten met bijkomende gegevens zoals telefoonnummers.

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Gegevens die wij als verwerker verwerken namens onze klanten bewaren wij conform de richtlijnen van de betrokken organisaties.

Persoonsgegevens die wij in ons eigen bestand verwerken, worden bewaard tot 10 jaar nadat de donateur voor het laatst een gift heeft gedaan. Tijdens deze periode kunnen de persoonsgegevens van de donateur gebruikt worden voor fondsenwervingscampagnes. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wij zullen uw gegevens niet langer in ons bestand verwerken voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst. Meer informatie hierover leest u onder ‘Welke rechten heeft u?’

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Zelf bewaren wij persoonsgegevens op goed beveiligde fysieke servers en cloud-omgevingen in Europa. Wanneer we samenwerken met andere dienstverleners eisen wij van hen ook een soortgelijk beveiligingsniveau.

Externe dienstverleners

Voor de uitvoering en opvolging van fondsenwervingscampagnes doen wij beroep op externe dienstverleners. Voor de productie van direct mail campagnes doen wij beroep op ons zusterbedrijf Direct Operations bv, dat voor sommige producties samenwerkt met een leverancier met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Innovairre Communications LLC verwerkt ook persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Met deze leverancier zijn Standard Contractual Clauses (SCC) afgesloten, zoals opgelegd door de Europese Commissie. Een kopie van deze standaard contractbepalingen kan op aanvraag via ons worden bekomen.

Wij zien erop toe dat de dienstverleners met wie wij samenwerken, persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Wij sluiten met onze verwerkers ook verwerkers overeenkomsten af.

Welke rechten heeft u?

Indien wij uw persoonsgegevens in ons bestand onder onze verantwoordelijkheid verwerken, kan u deze inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen verwerking, uw recht van vergetelheid of uw recht op gegevenswissing, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht uit te oefenen en om uw wens te respecteren om niet meer door ons of onze klanten gecontacteerd te worden.

Tevens kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen voor een uittreksel van uw gegevens in onze databank. In dat geval vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij kunnen nagaan of u de daadwerkelijke aanvrager bent.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Onze contactgegevens

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag heeft, kan u ons bereiken via e-mail (donateurs@dsc.be) of via dit contactformulier.

Telefonisch kunt u ons contacteren op het nummer 02 302 40 84. Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30.

U kan natuurlijk ook een brief schrijven aan ‘Dienst Donateurs’, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel. Onze DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor de Gegevensbescherming”) kan gecontacteerd worden via hetzelfde postadres.

Wanneer u ons contacteert, gelieve uw volledige naam en adres zoals deze vermeld staan op de correspondentie die u ontving door te geven. Zo kunnen wij nakijken of uw gegevens in ons adresbestand bewaard worden of dat wij uw gegevens van derden gehuurd hebben.

Indien u ons contacteert zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om uw recht uit te oefenen en uw wensen te respecteren.

Aanpassingen aan ons privacybeleid

Dit document werd voor het laatst aangepast op 28/06/2022.

We hebben getracht om dit privacybeleid zo duidelijk en volledig mogelijk op te stellen. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze wijzigingen terugvinden in ons privacybeleid op deze pagina.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan u ons telefonisch, via e-mail of per post contacteren (zie “Onze contactgegevens”).