Privacy Policy - DSC Fondsenwerving

Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 - hierna “DSC”) respecteert uw privacy. In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, willen wij u informeren over hoe wij persoonsgegevens gebruiken in het kader van fondsenwervingscampagnes voor goede doelen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren.

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens”?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

2. Onze activiteiten en verwerking van persoonsgegevens

Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen deze organisaties op vrijgevige giften van bedrijven, van organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van hun doelen en fondsenwervingscampagnes.

Voor het organiseren van fondsenwervingscampagnes, inclusief de verwerking van persoonsgegevens van individuen die een gift doen, maken tal van non-profit organisaties gebruik van dienstverleners, zodat de non-profit organisaties zelf zich kunnen concentreren op hun kerntaken. 

DSC is zo een dienstverlener voor non-profit organisaties. DSC is gespecialiseerd in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC organiseert de fondsenwervingscampagnes en de verdere opvolging ervan. DSC zorgt er namens de betrokken organisaties bijvoorbeeld ook voor dat u fiscale attesten ontvangt indien u daar recht op heeft. 

In het kader van die activiteiten verwerkt DSC persoonsgegevens.

3. In welke hoedanigheid verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond?

 1. DSC als “verwerker”.  Als verlener van diensten aan non-profit organisaties, bewaart en gebruikt DSC namens die non-profit organisaties persoonsgegevens van schenkers en prospecten van die non-profit organisaties.  DSC treedt hier op als een zgn. “verwerker” namens en op instructie van de non-profit organisaties.  De non-profit organisaties blijven zelf de “verantwoordelijke” voor deze verwerkingen.  De privacy kennisgevingen en privacy verklaringen die u ontvangt van de betrokken organisaties, leggen uit hoe zij, daarbij geholpen door DSC, met uw persoonsgegevens omgaan.
 2. DSC als “verwerkingsverantwoordelijke”.  Daarnaast verwerkt DSC ook persoonsgegevens in haar eigen naam. Het is immers voor non-profit organisaties belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van hun doelen en fondsenwervingscampagnes.  Wanneer iemand een gift heeft gedaan voor een non-profit organisatie die met DSC samenwerkt, kunnen de naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens van de betrokken persoon daarom ook verstrekt worden aan DSC voor de hierna beschreven doeleinden. De betrokkene schenkers worden daar natuurlijk van op de hoogte gebracht door de betrokken non-profit organisatie.

  DSC verwerkt deze gegevens dan als verantwoordelijke in haar eigen bestand om DSC toe te laten deze gegevens te laten gebruiken voor dezelfde doeleinden door andere non-profit organisaties die met DSC samenwerken.  Zo komt het dat wanneer u een gift doet voor een bepaalde non-profit organisatie, u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen.  Indien u een gift doet aan zo’n andere non-profitorganisatie, dan neemt die andere non profit-organisatie uw gegevens op in haar bestand. Doet u géén gift, dan worden uw gegevens niet opgenomen in het bestand van die andere non-profit organisatie.  De lijst met de betrokken organisaties die hiervoor op DSC een beroep doen, kan worden opgevraagd bij DSC.

  Soms stellen derden ons ook adresbestanden ter beschikking zoals abonnees van kranten of tijdschriften, consumenten van verbruiks- of andere goederen, surfers die online producten bestellen, leden van sport-, culturele of andere verenigingen, schenkers van organisaties die niet met DSC samenwerken, deelnemers aan wedstrijden, tombola’s of enquêtes, liefhebbers van muziek, sport, reizen, dieren of andere, verzamelaars van kunst, postzegels of andere, beoefenaars van een specifieke hobby, diverse openbare bronnen, … . DSC stelt deze adressen dan voor een eenmalig gebruik ter beschikking van een non-profit organisatie voor een specifieke fondsenwervingscampagne. Verdere informatie over de betrokken derden kan op eenvoudige aanvraag bij DSC worden bekomen.

  Soms selecteert DSC voor bepaalde fondsenwervingscampagnes ook de personen in haar bestand op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

  DSC zorgt er ook voor dat de gegevens die zij verwerkt, in eigen naam en als verwerker, juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.  Indien betrokkenen of derden (bijvoorbeeld een bankinstelling of bPost) wijzigingen in persoonsgegevens van schenkers meedeelt aan DSC of aan non-profit organisaties waarmee wij samenwerken, worden deze doorgevoerd in het bestand van DSC en in het bestand van de betrokken organisaties.

  Soms vult DSC de adressen in haar databank aan met bijkomende gegevens die zij van de betrokkenen of van derden (bvb listbrokers, telefoonmaatschappijen, bPost, …) verkijgt. Bijvoorbeeld een telefoonnummer, de leeftijd of geboortedatum, … DSC kan deze gegevens ook meedelen aan non-profit organisaties waarmee zij samenwerkt.

  Het doorgeven van persoonsgegevens aan DSC door de verschillende betrokken non-profit organisaties om deze ook te laten gebruiken voor fondsenwervingscampagnes van andere non-profit organisaties, is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van alle betrokken non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen dat erin bestaat om hun organisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van hun goede doelen.

4. Hoe kan u DSC en onze “Data Protection Officer” contacteren?

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u DSC steeds contacteren op haar adres (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel), of via een email aan donateurs@dsc.be.

De “Data Protection Officer” (of “DPO” – in het Nederlands de “functionaris voor de gegevensbescherming”) van DSC kan eveneens gecontacteerd worden op hetzelfde postadres (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel) of via dpo@dsc.be.

5. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken. Wij zien erop toe dat dienstverleners waar wij een beroep op doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.  Wij sluiten met onze verwerkers ook de verplichte (sub)verwerkingsovereenkomsten af.

Voor eventuele telefonische campagnes (voor fondsenwerving of opvolging van campagnes – tenzij u geregistreerd bent in het bel-me-niet-register) en voor de verwerking van postretours na direct mail campagnes doet DSC beroep op Direct Phone BVBA (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0553.609.979).

Voor de verwerking van gift- en adresgegevens doet DSC een beroep op Digicreate.be bvba (Akkerstraat 1 bus 2, 8200 Oostkamp, KBO 0475.606.737) en op Bisnode Belgium NV (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, KBO 0458.662.817).

DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Indien uw persoonsgegevens in de databank van DSC worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken, laten aanpassen of verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking voor fondsenwerving, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. 

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail sturen naar donateurs@dsc.be of een brief aan Direct Social Communications nv, t.a.v. Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, met daarin de vermelding van uw volledige naam en het adres waarop u brieven van onze partnervereniging(en) ontvangt. Om gemakkelijker te kunnen identificeren of u in ons adressenbestand zit of dat wij uw gegevens van derden gehuurd hebben, vragen wij u om ook de code die in het adresvenster van de ontvangen post staat te vermelden (indien deze beschikbaar is). Deze code kan de volgende tekens bevatten: +, *, # en R1 t/m R57.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar: contact@apd-gba.be.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gegevens die wij als verwerker verwerken namens non-profit organisaties bewaren wij conform de richtlijnen van de betrokken organisaties. 

Persoonsgegevens die wij in ons eigen bestand bewaren, worden bewaard tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gegeven; tijdens deze periode kan uw adres gebruikt worden voor specifieke fondsenwervingscampagnes.  Daarna verwijderen wij uw gegevens of zorgen we ervoor dat deze worden geanonimiseerd.

DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in deze policy beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst - onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 6 hierboven - door contact op te nemen met DSC via een brief gericht aan “Direct Social Communications nv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33 – 1070 Brussel” of via een e-mail aan donateurs@dsc.be.